Chiến Lược Gia: Ban chiến lược phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội.

Hệ thống chiến lược phát triển